Moje konto Moje konto

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

 

1.    Niniejsza Polityka prywatności i Plików Cookies Sklepu internetowego www.alarm24h.pl  (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników i Zamawiających (Kupujących) w Sklepie internetowym i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników oraz zabezpieczenie danych osobowych.  Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki. Polityka ma charakter informacyjny.

2.    Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Zamawiających w Sklepie internetowym jest Sprzedający, tj. „ABAKS-SYSTEM” MAGDALENA BĄK, ANDRZEJ BĄK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą: 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000316858, REGON: 430722559, NIP: 946-15-76-613 („Administrator danych osobowych”).

3.    Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub wypełniając formularz kontaktowy przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe. W przypadku złożenia Zamówienia i/lub wypełnienia formularza kontaktowego podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży oraz budowaniu pozytywnych relacji z klientami. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

4.    Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (do czasu kontaktu), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu kontaktu, jednak przez okres nie krótszy niż okres odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub rejestracji Konta Zamawiającego (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu cofnięcia zgody).

5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera i/lub rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim innym ni wskazane w regulaminie sklepu internetowego oraz w innym celu niż wskazane w regulaminie Sklepu internetowego bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

6.    Administrator danych osobowych informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.    Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

9.    Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

10. Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym w dwóch wariantach:

    a)     dokonanie Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów w Sklepie internetowym jako gość, czyli bez zakładania Konta Zamawiającego, podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres email. W przypadku, gdy Użytkownik chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup Towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę) oraz NIP lub PESEL, jeśli faktura ma być wystawiona na osobę fizyczną;

    b)     dokonanie Zamówienia z rejestracją Konta Zamawiającego – Zamawiający dokonuje Zamówienia Towarów i rejestruje się zakładając Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Dokonując rejestracji Zamawiający podaje następujące dane osobowe:  imię i nazwisko, adres dostawy  numer telefonu, e-mail. W przypadku, gdy Zamawiający chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup Towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę) oraz NIP lub PESEL, jeśli faktura ma być wystawiona na osobę fizyczną.

11. Użytkownik może również dodatkowo podczas rejestracji Konta Zamawiającego dopisać się do listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego. Zapisanie się na subskrypcję newslettera możliwe jest także  poprzez wprowadzenie adresu e-mail w odpowiednie pole udostępnione na stronie Sklepu internetowego.

12. Zarejestrowany Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość zalogowania się poprzez stronę Sklepu internetowego, weryfikując się na stronie poprzez podanie adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji (Login) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Użytkownik zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

13. Dane osobowe zarejestrowanych Zamawiających Sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się za pomocą Hasła i adresu e-mail podanego w trakcie rejestracji na stronie Sklepu internetowego (Login).

14. Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o korzystaniu z jego Konta Zamawiającego przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Zamawiającego lub Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

15. Strona Sklepu internetowego może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony www Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę Sklepu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

16. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na stronie Sklepu internetowego mogą służyć następującym celom:

b)    zapewnienia prawidłowego działania strony Sklepu internetowego. Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania;

c)    poprawy wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;

d)    poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego. Pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;

e)     targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika.

17. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na stronie Sklepu internetowego nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego.

18. Pliki „cookies“ używane na stronie  Sklepu internetowego są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

19. Witryna internetowa Sklepu internetowego zawiera także linki do innych stron internetowych (np. Facebook, RSS) nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

20. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

21. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego i wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika.

22. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.

23. Użytkownik, Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Sklepu internetowego proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym.

 

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.